Velkommen til Domus Administration

Domus Administration (Domus) har siden etableringen i 1981 beskæftiget sig med administration af bolig- og erhvervsejendomme, andelsboligforeninger, ejerforeninger samt grundejerforeninger. Domus beskæftiger 3 medarbejdere, og det overordnede ansvar varetages af direktør Henrik Amand Holtegaard.

 

Domus varetager p.t. administrationen af over 50 ejendomme, og blandt kunderne er selskaber, fonde og privatpersoner, samt ejerforeninger, andelsboligforeninger og grundejerforeninger. Porteføljen er fortrinsvis beliggende på Frederiksberg og i København samt Nordsjælland.

 

Hos Domus kan du samle alt under samme tag, således at al daglig administration, drift og vedligeholdelse samt servicering af din ejendom sker ét og samme sted i samarbejde med vores samarbejdspartnere.

 

Hos Domus har du én fast kontaktperson. På denne måde kommer vi til at kende dig og din ejendom godt samt de individuelle krav, ønsker og værdier, du har for din ejendom og administrationen af denne. Derved sikres en optimal, individuel og værdiskabende administration af din ejendom. Selvom du får tilknyttet en fast kontaktperson, er der altid back up af en anden administrationsmedarbejder i tilfælde af fravær.

 

Hos Domus har vi indgående kendskab til administration af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger. Domus’ kompetente medarbejdere har igennem flere år arbejdet med speciallovgivningen inden for dette område og kender alle de problemstillinger, der kan være i forbindelse med administration af fast ejendom. Domus’ medarbejdere deltager hvert år i kurser og efteruddannelsesforløb for at sikre en høj faglig dygtighed.

 

Domus er medlem af Ejendomsforeningen Danmark, og er underlagt ”etiske normer for ejendomsadministration”. Domus har tegnet rådgiveransvarsforsikring hos Chubb Insurance of Europe SE.

 

Domus anvender it-systemet Unik Bolig 4, der er et af de førende it-systemer til administration af fast ejendom. Som en del af denne it-løsning tilbyder Domus bestyrelsesweb og beboerweb, hvormed bestyrelsen og/eller ejendommens beboere kan få adgang til en række forud faste informationer om ejendommen, for eksempel vedtægter, årsrapporter og generalforsamlingsreferater. Desuden tilbyder Domus en hjemmesideløsning for din ejendom.

 

Domus gør sig umage hver eneste dag for at gøre det nemt for vores kunder. Omfanget af administrationsopgaverne fastlægges i en skriftlig administrationsaftale, der skræddersys efter den enkelte kundes/ejendoms behov og ønsker i en tæt dialog således, at man som kunde trygt og roligt kan overlade administrationen af sin ejendom til Domus.

 

Domus har tæt og stærkt samarbejde med advokater hos Holtegaard & Partners med specialistviden inden for fast ejendom omfattende blandt andet byggesager, boligleje- og erhvervslejeret, entrepriseret samt tvisteløsning. Hos Domus kan vi bistå med at optimere driften af din ejendom og dermed skabe en værdiskabende tilgang til administration af ejendommen. Desuden har Domus stor erfaring med at yde rådgivning i forbindelse med renoveringsopgaver, om- og tilbygninger samt projektudvikling af ejendomme, ligesom Domus har betydelig erfaring med byggestyring af sådanne opgaver, især istandsættelse og renoveringer af lejligheder.

Mission og Vision

Mission

Domus’ mission er at yde sine kunder professionel og værdiskabende administration af høj faglig standard.

 

Vores mission er at give vores kunder et højt service- og informationsniveau, så du som kunde får en oplevelse af, at vi holder, hvad vi lover, samt at du som kunde får et præcist indblik i din ejendoms drift.

 

Vi ønsker at være tæt på vores kunder i et uformelt miljø, således at du som kunde oplever, at vi hver dag gør os umage for at skabe den bedste administration af din(e) ejendom(me).

 

Vores mission er, at det skal være sjovt for vores medarbejdere at gå på arbejde og udføre administrationsopgaver for vore kunder. Domus ønsker at være en administrationsvirksomhed, som vore medarbejdere er stolte af at være en del af, og som er med til at fastholde og tiltrække højt kvalificerede ejendomsadministratorer. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, og arbejder målrettet med at skabe de bedste rammer for arbejdspladsen.

 

Vision

Domus’ vision er at være den administrationsvirksomhed, som kunderne anbefaler. Desuden skal du som kunde hos Domus via it-systemer have let adgang til informationer om din ejendom. Det skal være let og nemt at være kunde hos Domus, så du som kunde skal bruge minimum af tid på at tænke på den daglige administration og drift af din ejendom.

 

Vores vision er til enhver tid at hjælpe vore kunder med den rigtige administrationsløsning ud fra en juridisk, økonomisk, strategisk og kommerciel vurdering af vore kunder og deres ejendomme for på denne måde at skabe økonomisk værdi for vore kunder – kort sagt en værdiskabende ejendomsadministration.

Etiske normer – medlem af Ejendomsforeningen Danmark

Domus er medlem af Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion.

 

Medlem_Ejendomsforening_logo_Sort

 

Ejendomsforeningen Danmark er en brancheforening for professionelle ejendomsadministratorer – en brancheforening, der arbejder for at opretholde et højt, fagligt og professionelt niveau.

 

Som medlem af Ejendomsforeningen Danmarks Administratorsektion har Domus pligt til at følge Brancheforeningens etiske normer for ejendomsadministration, og disse etiske normer gælder for administration af investerings- og udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, ejerforeninger og andelsboligforeninger.

 

De etiske normer er udtryk for Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse af de krav, der stilles til ejendomsadministratorers professionelle standard og etik.

 

De etiske normer har følgende indhold:

Etiske normer for ejendomsadministration

 

Regler mod hvidvaskning

 Domus er undergivet de forpligtelser, der følger om Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven). Dette indebærer, at Domus er forpligtet til at indhente oplysninger om alle kunders identitet.

 

Fra personer skal modtages oplysninger om navn, adresse og cpr.nr.. Som dokumentation skal fremsendes kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis.

 

For selskaber og andre juridiske personer skal oplyses cvr.nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn, adresse og cpr.nr. på de fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer selskabet/den juridiske person.

 

Domus må ikke påbegynde administration af en kundes ejendom, førend de i henhold til Hvidvaskloven fordrede identitetsoplysninger inkl. dokumentation er modtaget.

 

Identitetsoplysningerne/dokumentationen opbevares i henhold til Hvidvaskloven i minimum 5 år efter kundeforholdets ophør.

Forsikring

Domus har tegnet ansvarsforsikring med en dækningssum på 2,5 mio. kr. pr. skade og i alt pr. forsikringsår samt en overdækning på 10 mio. kr. pr. skade og i alt pr. forsikringsår hos HDI Global Specialty SE repræsenteret af HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.

 

Der kan med den enkelte kunde indgås aftale om en begrænset eller udvidet forsikringsdækning, hvis dette måtte være relevant.

Bankoplysninger

Domus’ bankforbindelse er:

Danske Bank A/S
Reg.nr. 4183
Kontonr. 4102 066 189
IBAN: DK47 3000 4102 0661 89  SWIFT: DABADKKK

Desuden kan der foretages giroindbetalinger på gironr.: 702-3111 (reg. nr. 4183)

Job hos Domus Administration

 Der er p.t. ingen ledige stillinger.

Uopfordret ansøgning

Du er velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning vedlagt dit CV samt eventuelle eksamensbeviser og anbefalinger. Du er også velkommen til at kontakte direktør Henrik Amand Holtegaard hah@amalex.com eller på telefonnummer 33 46 10 00.

adminOm os