Ofte stillet spørgsmål

Når du lejer en lejlighed, indgår du en skriftlig aftale med udlejer/ejer af lejligheden. Den skriftlige lejeaftale udformes på typeformular A, 9. udgave (lejekontrakt), der er vedtaget og autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Lejekontrakten udformes af udlejer og indeholder bl.a. en række bestemmelser fra lejelovgivningen. Derudover fremgår lejlighedens størrelse, antal værelser, lejens størrelse samt oplysninger om bl.a. hårde hvidevarer, depositum, forudbetalt leje, brugsret til ejendommens fællesarealer, lejemålets stand ved indflytning m.v. Til lejekontrakten er vedhæftet en vejledning, som er at betragte som en del af lejekontrakten.

Du har pligt til som lejer at gøre dig bekendt med indholdet af lejekontrakten inkl. vejledningen, inden du underskriver lejekontrakten.

Udlejers samt dine rettigheder og forpligtelser som lejer i et lejeforhold er som udgangspunkt reguleret af den til enhver tid gældende lovgivning på området, men kan være fraveget ved særskilt aftale i lejekontrakten.

Leje

Hvis ikke andet fremgår af lejekontrakten, er lejemålet omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje, og huslejen er derfor sammensat af følgende:

 • Budgetleje inkl. skatter og afgifter.
 • Hensættelsesbeløb til §§ 18 og 18b (udvendig vedligeholdelse).
 • Individuelle forbedringer/generelle forbedringer på ejendommen (kan være vinduer, altaner og lignende).
 • Eventuel hensættelse til § 22 (indvendig vedligeholdelse).
 • Eventuel § 5.2 tillæg (gennemgribende moderniseringstillæg).

For det tilfælde ejendommens driftsudgifter stiger, har udlejer ret til at varsle en stigning i den omkostningsbestemte husleje. Den omkostningsbestemte husleje reguleres som oftest én gang årligt på baggrund af eventuelle stigninger i ejendommens driftsudgifter. Dette gælder ligeledes i forhold til eventuelle stigninger i vedligeholdelsessatserne.

I tilfælde af der sker ændringer i de på ejendommen pålagte skatter og afgifter i opadgående eller nedadgående retning, kan udlejer varsle en stigning henholdsvis en nedsættelse af huslejen.

Depositum

Et beløb udlejer må opkræve hos lejer ved lejeaftalens indgåelse. Beløbet indestår hos udlejer til sikkerhed bl.a. for lejers vedligeholdelsesmæssige forpligtelser, når lejer skal fraflytte lejemålet. Depositum må maksimalt udgøre 3 måneders aktuel leje i henhold til gældende lovgivning (ekskl. aconto beløb, kontingenter til f.eks. beboerrepræsentation m.v.).

Forudbetalt leje

Et beløb udlejer må opkræve hos lejer ved lejeaftalens indgåelse. Forudbetalt leje kan lejer ”bo op” i lejers opsigelsesperiode, og forudbetalt leje må kun benyttes til betaling af husleje. Forudbetalt leje må maksimalt udgøre 3 måneders aktuel leje i henhold til gældende lovgivning.

Depositum og forudbetalt leje kan reguleres i henholdsvis op- eller nedadgående retning samtidigt med eventuel regulering af huslejen. Dette for at sikre, at indbetalt depositum henholdsvis forudbetalt leje altid svarer til 3 måneders husleje.

Som lejer betaler du hver måned et aconto bidrag til varme (og evt. vand) sammen med din husleje. En regnskabsperiode løber over 12 måneder. Når regnskabsperioden er sluttet, foretager Clorius/Ista eller Brunata aflæsning af varme- og vandmålere i din lejlighed. Dette kan ske elektronisk eller ved, at en montør kommer og aflæser målerne i din lejlighed. Herefter udarbejdes et varmeregnskab og eventuelt et vandregnskab, som udsendes til dig og alle ejendommens øvrige lejere senest 4 måneder efter regnskabsafslutningen (skæringsdatoen), eller 3 måneder fra den dato, udlejer har modtaget årsopgørelsen.

For det tilfælde du som lejer ikke er enig i din varmeopgørelse eller din vandopgørelse, har du efter lejeloven mulighed for at gøre indsigelse mod regnskabet/opgørelsen. Indsigelsen skal være fremsendt til udlejer senest 6 uger efter modtagelsen af regnskabet og skal indeholde oplysninger om, på hvilke punkter du ikke kan godkende regnskabet/opgørelsen.

Mens du bor i lejligheden, har du en række forpligtelser som lejer, herunder ad vedligeholdelse af lejligheden.

Du har som udgangspunkt pligt til at holde lejligheden forsvarligt vedlige, herunder bl.a. sørge for maling, hvidtning og tapetsering og lakering af gulve, når dette er påkrævet.

Udlejer kan kræve, at vedligeholdelse sker så ofte, at lejligheden altid er i god vedligeholdt stand. (Se i øvrigt vedledning til lejekontrakt/typeformular A, 9. udgave for en nærmere beskrivelse heraf.)

Det er altid en god ide at opretholde et sundt indeklima i boligen. Herved kan du bl.a. forebygge fugtproblemer og dannelse af skimmelsvamp. Dette kan bl.a. gøres ved at følge 7 simple råd:

 1. Luft ud og lav gennemtræk 2-3 gange dagligt af 10 minutters varighed.
 2. Luft ud ved madlavning – tænd for din emhætte eller åbn køkkenvinduet.
 3. Luft ud ved tændte stearinlys samt ved større sammenkomster i lejligheden.
 4. Tør ikke tøj indendørs.
 5. Tør vægge og gulve af i badeværelset, efter du har været i bad.
 6. Sørg for at holde samme temperatur i alle rum. Ved temperaturer under 18 grader øges risikoen for fugt og skimmelsvamp.
 7. Hold øje med tegn på fugt, mug og skimmelsvamp, f.eks. brune pletter på vægge og ved vinduer.

Er du i tvivl, om der er kommet skimmelsvamp i din lejlighed, eller har du spørgsmål i øvrigt til indeklimaet, er du velkommen til at kontakte Domus.

Når du skal opsige dit lejemål, skal du orientere dig om opsigelsesvarslet, som er anført i lejekontraktens § 2.

Som udgangspunkt kan lejemål opsiges med 3 måneders varsel, med mindre andet er aftalt og anført i lejekontraktens § 11. Lejemålet kan opsiges til den 1. i en måned.

Opsigelsen skal være skriftlig og underskrevet af samtlige lejere, som er anført på og har underskrevet lejekontrakten ved dennes indgåelse.

Først når din opsigelse er kommet frem og modtaget hos Domus, har opsigelsen af dit lejemål retsvirkning. Du vil ganske kort tid efter modtage bekræftelse på din opsigelse. Desuden vil der tilgå dig særskilt meddelelse om tidspunkt for afholdelse af fraflytningsbesigtigelse i din lejlighed, for at udlejer kan konstatere, at lejligheden afleveres i overensstemmelse med lejekontrakten.

Oplever du akut opstået vandskade uden for Domus’ åbningstid, og som kræver udbedring med det samme, bedes du kontakte:

A/S Brdr. Jensen VVS
Telefonnummer 4587 8088

hvor du automatisk vil blive henvist til en akut vagttelefon.

adminFAQ